Letölthető tanulmányaink

2017

Kabai G. (2017): A bari-hegyi Szent Donát kápolna története.

2016

Kabai G. – Szabó P. (2016): A hazai fejlesztéspolitika és térszervezés kapcsolódási pontjai az uniós csatlakozást követően. Közép-Európai Közlemények. 9. évfolyam 32. szám (2016/1. szám) pp. 7–21.

2015

Németh N. (2015): Közösségi gazdálkodás: kulcs a kistelepülések életben maradásához. Vigília, 11. sz. p. 822.

2014

Kabai G. (2014): A balatoni társadalom kohéziójának kérdései.  Területi Statisztika, 4. szám, pp. 376–392.

Kabai G. (2014): A balatoni regionalizmus jellemzői és ösztönzői. In IV. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2014. Konferenciakötet PTE Doktorandusz Önkormányzat. Pécs

Kabai G. (2014): A Balaton-térség kohéziójának problémái és hatása a területi folyamatokra. In: Schaub Anita – Dr. Szabó István (szerk.): III. Interdiszciplináris Konferencia 2014. Konferenciakötet PTE Doktorandusz Önkormányzat. Pécs. pp. 1037–1050.

Domokos V. – Kocsis A. – Németh N. (2014): A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban. Esély : társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, 6. szám, pp. 20–38.

2013

Czibik Á. – Fazekas M. – Németh N. – Semjén A. – Tóth I. J. (2013): Munkaerő-keresleti előrejelzés vállalati várakozások alapján. Két vállalati adatfelvétel tanulságai. Közgazdasági szemle, 2. sz. pp. 189–223.

Kabai G. (2013): A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet mozgástere a fejlesztéspolitika rendszerében 2006–2012 között. DETUROPE – The Central European Journal Of Regional Development And Tourism. 2013. Vol.5 Issue 2.

Kiss D. – Lantos Sz. – Marozsán Cs. – Németh N. (2013): „Jelenlét” – a roma integrációt szolgáló fejlesztések megalapozása, szociális munka kirekesztett közösségekben, szegregátumokban.

2012   

Kabai G. – Keller J. – Németh N. (2012): Kistérségi fejlesztések. In Fazekas Károly – Scharle Ágota (szerk.): A foglalkoztatáspolitika két évtizede 1990-2010. OFA – MTA-KTI – Budapest Szakpoltikai Elemző Intézet.

Kabai G. – Németh N. – Farkas M. (2012): Versenyképesség haloptikával – Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlődő városokban. TM 57. sz. műhelytanulmány. Versenyképesség Kutatás Műhelytanulmánysorozat.

2011

Kabai G. – Németh N. (2011): Szociális gazdasági törekvések Belecskán. In Németh N. szerk.: A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata. Esettanulmányok. KTI Könyvek 14. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest, pp. 17–53.

Kabai G. – Németh N. (2011): Egy „sorsfordító” falu: Gyulaj. In Németh N. szerk.: A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata. Esettanulmányok. KTI Könyvek 14. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest, pp. 89–101.

Németh N. (2011): A hazai kistérségek versenyképességéről és versenyképességi besorolásáról. Területi statisztika, 5. sz. p. 557.

Németh N. szerk. (2011): A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata. Esettanulmányok. KTI Könyvek 14. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest.

Sáriné Csajka E. – Csizmadiáné Czuppon V. – Németh N. (2011): Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári Egyetem és a Tamási kistérség között. Képzés és Gyakorlat. 9. évf. 1–2. szám. pp. 135–143. ISSN 1589-519-x

2010

Herczeg B. – Németh N. (2010): A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a felsőoktatás partnerségi programja. Falu Város Régió. 2–3. sz. pp. 58–61.

Németh N. (2010): Múltidézés: a Területi Statisztika a hetvenes évtizedben. Területi Statisztika. 50./3. pp. 235–254.

2009

Németh N. – Csite A. – Jakobi Á. (2009): Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon. Területi Statisztika. 49./6. pp. 615–627.

2008

Csite A. – Németh N. (2008): A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló Magyarországán. In Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás. Vol. 3, No. 1, pp. 257–289.

Németh N. (2008): Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben. Az autópálya-hálózat szerepe a regionális tagoltságban. PhD. értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Regionális Tudományi Tanszék, 2008.

2007

Csite A. – Németh N. (2007): Az életminőség területi differenciái Magyarországon: a kistérségi szintű HDI becslési lehetőségei. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. 3. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 69 p.

Németh N. – Kiss J. P. (2007): Megyéink és kistérségeink belső jövedelmi tagoltsága. Területi Statisztika. 1. pp. 20–45.

Németh N. (2007): Az autópályák és a területi fejlődés kapcsolata Magyarország és az M3-as példáján. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 4. sz. pp. 499–516.

2006

Kiss J. P. – Németh N. (2006): Fejlettség és egyenlőtlenségek: Magyarország megyéinek és kistérségeinek esete. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. 8. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 40 p.

2005

Nemes Nagy J. – Németh N. (2005): Az átmeneti és az új térszerkezet tagoló tényezői. In.: A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon. Szerk.: Fazekas K. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest. pp. 75-137.

Németh N. (2005): Az autópálya-hálózat térszerkezet alakító hatásai – Magyarország esete. A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon. Szerk.: Fazekas K. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest. pp. 139–179.

Németh N. (2005): A (területi) polarizáltság mérőszámai. In Regionális elemzési módszerek (Regionális Tudományi Tanulmányok 11.) (Szerk. Nemes Nagy J.), Bp.: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 2005, pp. 107–109.

Németh N. (2005): Regressziószámítás a területi elemzésben. In Regionális elemzési módszerek (Regionális Tudományi Tanulmányok 11.) (Szerk. Nemes Nagy J.), Bp.: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 2005, pp. 149–150.

Németh N. (2005): Szórás-típusú mérőszámok. In Regionális elemzési módszerek (Regionális Tudományi Tanulmányok 11.) (Szerk. Nemes Nagy J.), Bp.: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 2005, pp. 109–111.

Németh N. (2005): Területi megoszlások eltérését mérő indexek. In Regionális elemzési módszerek (Regionális Tudományi Tanulmányok 11.) (Szerk. Nemes Nagy J.), Bp.: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 2005, pp. 111–117.

2004

Németh N. (2004): A népességnövekedés regionális különbségei Indiában. RÉKA Regionális Értékelő és Kvantitatív Analízisek. Szerk.: Jakobi Á. 2. pp. 121–162.

2003

Nemes Nagy J. – Németh N. (2003): A „hely” és a „fej”. A regionális tagoltság tényezői az ezredforduló Magyarországán. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. 7. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 59 p.

2002

Németh N. (2002): Szlovénia térszerkezete az évezred végén. RÉKA Regionális Értékelő és Kvantitatív Analízisek, 1. pp. 7–37.

2001

Nemes Nagy József – Jakobi Ákos – Németh Nándor: A jövedelmegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői. In Statisztikai szemle, 2001. (79. évf.) 10-11. sz. 862-884. old.